Coronavirus "COVID-19"
"SEKIRITE AVAN"

Pou plis pase ven (20) lane Sèvis Legal Katolik genyen pou misyon debaz pou prann swen anplwaye, ajans lan, klian nou yo epi kominote a. Misyon sa kondwi nou pandan nap fè fas ak defi difisil pou reponn ak istwa kowonaviris (COVID-19) ki donk, Oganizasyon Mondyal Lasante te declare Mèkredi 12 Mas, 2020 an youn pandemi.

Tanpri, konnen ke nou ap kontwole sityasyon an COVID-19 ak vijilans. Nou ap rete ouvri pandan tan saa. Sepandan nou kwè li enpotan pou tande konsèy otorite sante piblik nou yo. Anplwaye nou yo pral travay adistans, e nou genyen restriksyon pou pa rankontre fas a fas ak moun. Poutèt sa, nou aplike règleman sa yo, yo pran prekosyon asire sekirite e sante anplwaye nou yo, ajans lan, klian nou yo ak kominote a. KLIKE LA POU CHWAZI KIJAN POU KONTAKTE NOU..

Li enpòtan tou pou gen youn plan anplas. Edikasyon ak prekosyon se zouti ki pi fò kont enfeksyon. Vizite sit entènèt COVID-19 Sant pou Kontwtòl ak Prevansyon Maladi. KLIKE LA POU ALE NAN SIT CDC: www.cdc.gov.

Sèvis Legal Katolik lan ankouraje w pou kontinye itilize ijyen ki se fason ki pi efikas pou anpeche pwopagasyon kowonaviris la pou pwoteje tèt ou ak fanmi ou: Kouvri nen ak bouch ou lè ou touse ak etènye – Evite kontak sere ak moun ki malad – Rete lakay ou lè ou malad – Evite kote ki genyen anpil moun – Kenbe distans parapo ak lòt moun. (apeprè 6 pye oswa 2 mèt).


PWOTEJE TÈT OU ANVAN!